Obec Střelice

Obec Střelice

Střelice držel původně rod vladyků ze Střelic.

1355 Jindřich Vrána ze Střelic prodal některé dvorce a popluží ve Střelicích Vrchoslavovi z Dobré Vody – zápis o tomto prodeji je nejstarší písemnou zmínkou o Střelicích.

1361 Celé Střelice jsou již částí jevišovického panství. Téhož roku převedl Střelice pan Boček z Kunštátu a Jevišovic na svoji ženu Janu z Fulštejna.

1371 Bratři Vojslav a Dobeš z Křižínkova prodali Bohunkovi ze Střelic veškerý svůj majetek,který ve Střelicích měli. Anna z Fulštejna, tehdy již vdova po Bočkovi, r. 1377 rozdělila Střelice jako věno mezi své děti.

1385 Eliška, žena Beneše z Morasic, dala svému muži své dědictví ve Střelicích a Morasicích (byla asi poslední z rodu vladyků ze Střelic, s Bočkem nebo s Annou neměla nic společného).

1387 pan Jan z Jevišovic prodal Jindřichovi z Kunštátu a na Jevišovicích jeho zahradu ve Střelicích. Téhož roku prodal Beneš z Morasic svůj dvůr ve Střelicích Bohunkovi z Trstěnice společně s lesy, loukami, pastvinami, dvorci a vším příslušenstvím.

1390 Petr z Kunštátu a Jevišovic dal své ženě Elišce věno 60 kop grošů na udržování statků v Prosiměřicích, Bojanovicích, Únanově, Klučovicích a Střelicích.

1412 Po Petrově smrti Eliška zdědila statky ve Střelicích.

1448 Bratři Hynek a Boček z Kunštátu a Jevišovic darovali polovinu Střelic a háj zvaný Kuchynka Janu Zajímači z Kunštátu.

1550 Sezema Zajímač z Kunštátu a Jevišovic dal Střelice jako věno své ženě Anně z Boskovic coby příslušenství hradu. Během třicetileté války byli Střelice téměř zničeny.

1649 Střelice společně s Jevišovicemi zakoupil Raduit de Souches

1743 Ugartovci

1858 odloučení od Jevišovic a vznik samostatné politické obce

Nejstarší zemědělské usedlosti jsou: Málkova, Pospíšilova, Hubatkova a Rapáčova.

Sloučení a rozloučení s Jevišovicemi

2.12.1974 Rada místního národního výboru ve Střelicích jednomyslně souhlasí s vytvořením jednoho místního národního výboru se sídlem v Jevišovicích.

Při konání podpisové akce v březnu 1976 nesouhlasili se sloučením jen Zika Ladislav, č.p. 85 a manželé Procházkovi č.p. 78.

30.3.1976 Veřejná schůze občanů k obeznámení s integrací s Jevišovicemi

13.8.1976 byla předána agenda MNV ve Střelicích zástupcům MNV Jevišovice.

6.2. 1990 Na schůzi se sešlo 50 občanů Střelic k projednání možné reintegrace MNV. Dohodnuto provést tajnou anketu k reintegraci obce. Za tímto účelem byli občanům rozdány 9.února anketní lístky. Anketa skončila 11.2. ve 12:00. Vydáno bylo 159 anketních lístků. Zpět jich bylo vráceno 155. Z tohoto počtu bylo 125 občanů pro MNV ve Střelicích a 27 občanů pro MNV v Jevišovicích. Tři anketní lístky byly vráceny nevyplněné. Anketní komisy tvořili: Přibil Ondřej, Vyklický Ferdinand, Lavingr Arnošt, Veselý Jan, Ovčáček Jan, Klouda Josef a Horák František.

Stavby a občanská vybavenost

Plynofikace

Mnoho obcí naší země využívá výhody plynového topení – snadná obsluha a údržba, čistý provoz a minimum spalin v ovzduší. Také ve Střelicích jsme nechtěli zůstat pozadu.

Roku 1996 se rozhodlo o plynofikaci obce. Vypracování GENERELU stálo 70.000,-Kč. Projekt byl společný s obcí Jevišovice. Po výběrovém řízení byl jako dodavatel schválen Moravský plynostav Rosice za cenu 3.600.000,-Kč. Zdlouhavým jednáním byla dohodnuta smluvní cena 2.300.000,-Kč včetně DPH. Půjčka od stavební spořitelny Wustenrot, kde měla obec uloženo 800.000,-Kč, nebyla uskutečněna pro stálé protahování výplaty peněz. Tato smlouva byla tedy jednostranně zrušena a po několika urgencích spořitelna peníze vrátila. Schválena byla nová půjčka od České spořitelny a.s. Znojmo ve výši 1.300.000,-Kč.

V roce 1997 byla zahájena plynofikace obce. Téměř všichni občané si nechali vyhotovit plány rozvodu plynu do svých domácností. Za zhotovení plánu dali 1.000,-Kč, za dvířka ke skříňce plynoměru 500,-Kč, za skříňku plynoměru 1.100,-Kč a za regulátor plynu 1.800,-Kč. V měsíci březnu vyhotovili pracovníci firmy Šimar a Bílek z Ivančic se zájemci smlouvy o provedení vnitřního rozvodu plynu v bytech. V krátké době dovezli občanům objednaná topidla. V měsíci dubnu začali budovat potrubí. Jejich hodinová mzda činila 180,-Kč na jednoho pracovníka. Během roku pokračovali v plynové instalaci i pracovníci dalších firem. Na podzim začala firma Plynostav s výkopovými pracemi pro rozvod plynu po obci. Od Jevišovic se přesunovalo od Podolí kolem Zámečníkových až na Kopec a výkopy pokračovaly až k silnici vedoucí na Slatinu. Do těchto výkopů položili potrubí. V následujícím roce (1998) byla plynofikace dokončena a občané mohou jejích výhod plně využívat.

Prehistorie

nejstaršího období – paleolitu, nejsou známy žádné nálezy, i když osídlení je pravděpodobné vzhledem k přítomnosti vhodných surovin na výrobu kamenných nástrojů ( křemičité zvětraliny hadců).Prvnívykopávky vedl J.Palliardi se svým spolupracovníkem Františkem Vildomcem v letech 1909 – 1915. Použili jako první na našem území tzv. stratigrafickou metodu. Neolitická kultura, kterou zde objevili se nazývá kulturou jevišovickou.

Nejstarší doložené osídlení však pochází již z 5. tisíciletí před n.l. Bylo nalezeno mnoho památek po osídlení v mladší době kamenné. Významné jsou především lokality Bukovina, Klobouček a Němčický dvůr. Na Kloboučku byla nalezena řada ženských plastik tzv. střelického typu. V roce 1910 při stavbě silnice ze Střelic do Slatiny byly nalezeny 4 hroby se skrčenými postavami z doby zvoncových pohárů, zachováno 8 nádob. V roce 1924 byla u téže silnice nalezena bronzová spona z doby halštatské. Převážně z doby neolitické malované keramiky je 6 nalezišť, 1 menší naleziště z konce neolitu, další z doby halštatské, kultury zvoncovitých pohárů a z doby keltské. Střelice jsou známy jako naleziště kamenných hlazených nástrojů. Dále sekyrky, dláta, klíny, mlaty. Z těchto nejstarších dob neexistují žádné písemné zprávy. Jsme tedy odkázáni jen na archeologické vykopávky. Ty nám sdělují, že Střelice a jejich blízké okolí byly osídleny celou řadou neolitických kultur a že tedy podmínky pro lidský život zde byly odedávna příznivé.

Obec Střelice

Střelice 122

 

671 53 Jevišovice

IČ: 00637025

 

Starostka mobil: +420 724 176 998

E-mail: obecstrelice@seznam.cz

 

Úřední hodiny:

středa od 17:00 - 19:00 hodin

banner klesti

banner krizport

BLOND1

czechpiont

ids

jevi

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti